Místní příslušnost soudu v řízení ve věcech péče o nezletilé

11.05.2020

Článek je snahou o zpřehlednění otázky místní příslušnosti soudu v řízení ve věcech péče o nezletilé, která je častokrát významná nejen pro dítě, ale též pro jeho rodiče.

Doba čtení: cca 5 minut

Místní příslušnost soudu ve věcech péče o nezletilé je dána bydlištěm nezletilého dítěte [1]. Pojem bydliště je však nutné odlišovat od trvalého pobytu nezletilého.

Bydlištěm nezletilého se obvykle rozumí místo, kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam trvale, s výhradou změny okolností [2].

Jelikož se jedná o nezletilého, pak samotný úmysl je s ohledem na rozumovou vyspělost dítěte dán spíše rozhodnutím rodičů, případně rozhodnutím soudu nebo jinými skutečnostmi. Jelikož se v místě bydliště musí zdržovat trvale, nemusí se jednat o místo, kde se zdržuje pouze z důvodu dočasného charakteru, např. v důsledku rozhodnutí opatření předběžné povahy. 

Pro bližší vyjasnění lze též zmínit pojem "obvyklé bydliště", které je místem vykazující určitou integraci dítěte v rámci sociálního a rodinného prostředí. Rozhodnými určovateli jsou pak doba trvání, pravidelnost a důvody pobytu dítěte v daném místě [3].

Trvalý pobyt nezletilého je pak spíše referenčním údajem vedeným v základním registru obyvatel. [4] 

Přesto není trvalý pobyt v řízení ve věcech péče o nezletilé bez významu a je významný pro jmenování opatrovníka a tím i místní příslušnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "OSPOD"), pokud není stanoveno jinak [5]. 

Kvůli tomu mohou vyvstat obtíže v případě, že se trvalý pobyt od bydliště liší, kde opatrovník OSPOD pak nemusí být vždy nezletilému dítěti nejblíže. Přesto i v takovém případě lze situaci vyřešit postoupením věci na OSPOD, který je svou místní příslušností blíže bydlišti nezletilého a může dítě v řízení zastoupit [6].

Na závěr nutno podotknout, že jednou určená místní příslušnost obecného soudu dítěte trvá po celou dobu řízení a to až do doby nabytí plné svéprávnosti nezletilým. Ke změně příslušnosti pak může dojít v případě, že se změní v řízení okolnosti pro posouzení příslušnosti, kde příslušný soud může přenést svoji příslušnost na jiný soud, ale pouze je-li to v zájmu nezletilého [7].[1] § 467 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

[2] § 80 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

[3] čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

[4] § 10 odst. 1 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

[5] § 61 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

[6] § 62 odst. 1 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

[7] ust. § 5 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních